OFFICE ADMINISTRATION

Office Administration

 

Sri Hamanta Kumar Sarkar [Head Clerk]

Sri Pijush Kanti Bandyopadhyay [Accountant]

Sri Bansi Tanti

Smt. Mitali Samanta

Sri Alok Seikh

Sri Akash Bahadur

Smt.Nanda Mondal

Sri Babai Sharma